چگونه دندان هایی سفید و مرواریدی داشته باشیم ؟ با شور و شوق با دیگران صحبت می‌کند و با اولین کلام مناسبی که می‌شنود، گل از گلش می‌شکفد و می‌خندد. لحظات خنده او دیدنی‌ترین ثانیه‌ها برای اطرافیان است. همه برای لحظه‌ای ساکت می‌شوند و چشم به دندان‌های سفید او می‌دوزند. مانند چند تکه الماس سفید