۸ تکنیک برای کاهش مصرف آب حیاط و باغچه با کاهش مصرف آب در حیاط و باغچه تان در پول و زمانتان هم صرفه جویی کنید. مهم نیست کجا زندگی می کنید، هرجا که باشید آب حیاتی و باارزش است.  هیچ جایی از خشکسالی در امان نیست بنابراین حتی اگر اکنون هم با خشکی روبرو