بهترین زمان برای آمیزش جنسی از نظر علمی چه موقعی است؟ داشتن رابطه جنسی در صبح فواید زیادی دارد بهترین زمان برای رابطه جنسی بسیاری از ما به گونه ای شرطی شده ایم که رابطه جنسی را امری پیش از خواب تلقی می نماییم، که البته میتواند بدین گونه نیز باشد. اما لزومی ندارد که