بهترین سن بچه دار شدن یک بررسی علمی جدید تخمین می‌زند که زوج‌ها برای رسیدن به شمار بچه‌هایی که می‌خواهند داشته باشند، تا چه زمانی از لحاظ سن زن وقت دارند. امروزه بسیاری از زوج‌ها بچه‌دار شدن را به تاخیر می‌اندازند، چرا که می‌خواهند تعادلی میان حرفه‌شان و سایر اهداف زندگی‌شان و تمایلشان به داشتن