شرایط لازم برای یک رابطه جنسی خوب اضطراب، افسردگی و هر گونه احساس منفی باعث می شود از رابطه جنسی لذت نبرید شرایط یک رابطه جنسی خوب جذاب تر کردن رابطه جنسی اغلب مستلزم خطر کردن است و صد البته پیش از اینکه خطر کنید باید مطمئن شوید که شرایط رو به راه است. هر