قبرستان آبی ، قبرستان شاد قبرستان آبی ، یا همان قبرستان مری، یک قبرستان است که در آن مرده ها خوابیده اند اما یک تفاوت عمده با دیگر جاها دارد. اینجا مرگ برای تان به یک بازی تشبیه شده که مرده ها درواقع برنده های آن هستند و حتی خود شما از قافله عقب مانده