مشکلات به تفاهم رسیدن همسران در زندگی مشترک برخی از مشکلات در زندگی مشترک جزیی طبیعی از روند به تفاهم رسیدن همسران هستند برخی از مشکلات در زندگی مشترک وجود دارند که جزیی طبیعی از روند به تفاهم رسیدن همسران هستند و نمی توان توقع داشت در زندگی خانوادگی به هیچ وجه وجود نداشته باشد.