زنان هنگام صحبت و بحث کردن عادت هایی دارند. شما با دانستن این عادت ها می توانید راحت تر با همسرتان ارتباط برقرار کرده و صحبت کنید: _ زنان همیشه در صحبت کردن گوی سبقت را از دیگران می ربایند. _ از نظر یک زن وقتی مرد قدم به خانه می گذارد باید از