نگرانی از مشاجره و بگومگو میان زوج ها در زندگی مشاجره و بگومگو میان تمام زوج ها وجود دارد   بگو مگو و مشاجره معمولا زوج های جوان را نگران می کند. به ویژه اگر در دوران گل و بلبل نامزدی به سر ببرند، این بگو مگوها باعث می شود که نگران رابطه و آینده