آشنایی با رشته ژئومورفولوژی در این مطلب از ابرتازه ها به شما کاربران عزیز رشته ژئومورفولوژی را معرفی می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. دروس رشته ژئومورفولوژی ٬ رشته ژئومورفولوژی معرفی رشته ژئومورفولوژی جغرافیای طبیعی علمی است که محیط طبیعی و تاثیر عوامل و عناصر محیطی بر زندگی و فعالیت انسان