تاپ ناپ: در شرق چین اتفاق نادری افتاده است. مرد چینی ۵۸ ساله که فراموش کرده بود شیرآب منزلش را قبل از خروج از منزل به قصد سفر ببندد. هنگام بازگشت با این صحنه مواجه شده. با باز ماندن شیر آب ، منزل شخص پر از آب شده و از پنجره به بیرون میریزد. با