موتور   متعلقات موتور اتومبیل ۱- پیستون موتور : پیستون قطعه استوانه شکلی است که در داخل سیلندر حرکت رفت و برگشت دارد و  زمانهای موتو ر را به  وجود  می اورد ضمنا  نیروهای تراکمی و انبساط ناشی از احتراق را تحمل می کند ۲- شاتون موتور :  شاتون موتور اهرمی است که به پیستون