جام جم آنلاین نوشت : برج آزادی تهران دچار ترک خوردگی های عمیق در پایه ها و نم دیدگی شدید در سقف برج شده است و این در حالی است که مدیران شهری، مرمت این بنای ملی را به سال ۹۲ و بهار آتی موکول می کنند. این ترک خوردگی ها به وضوح و