تست هوش iq تصویری حاصل جمع خاص تعدادی حاصل جمع داریم که البته منطقی خاص در آن نهفته است. در این تست هوش iq با توجه به معادلات مندرج در تصویر ، پاسخ حاصل جمع معادله اخر را پیدا کنید. همانطور که مشاهده می کنید، تعدادی حاصل جمع وجود دارند که نتیجه آنها، از منطق