ضرب المثل های برگرفته از حادثه عاشورا ضرب المثل درباره عاشورا, ضرب المثل عاشورایی, ریشه تاریخی ضرب المثل ۱) آب به امام نمی‌دهند و آتش به یزید:  مثل به فرومایگی، خساست و نیز عدم گرایش فرد به حق یا باطل اشاره دارد و کنایه از آدم خسیس و تنگ چشمی است که نه عشق و