با ارتقای حافظه سرعت رایانه خود را افزایش دهید افزایش سرعت کامپیوتر ، ارتقای حافظه