راز داشتن حافظه قدرتمند از زبان قهرمان جهانی حافظه بهترین راه برای به خاطر سپردن گروهی از اشیا یا حقایق، انتساب تصاویر آنها به محلی خاص و منظم است