شرایط نیابت در حج در این مطلب از ابرتازه ها شرایط نیابت در حج را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. مقدمات سفر حج ٬ شرایط نیابت در حج هر مکلف عاقل و بالغ پس از اینکه برای رفتن به حج، مستطیع شد، حج بر او مستقر می شود.