حداقل سن ازدواج در کشورهای مختلف دنیا حداقل سن ازدواج, کمترین سن برای ازدواج, ازدواج در کشور های مختلف, سن قانونی ازدواج. دولت اسپانیا به تازگی برای رسیدن به استاندارد اروپا، حداقل سن ازدواج را از ۱۴ سال به ۱۶ سال افزایش داد. . به گزارش ایسنا ، این تصمیم اسپانیا باعث شد موضوع مهمی