احادیثی درباره چاپلوسی کردن در این مطلب از ابرتازه ها احادیثی درباره چاپلوسی کردن بیان کرده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. حدیث در مورد چاپلوسی ٬ چاپلوسی کردن به خادم و خائن را نباید به یک چشم بنگری بلکه‌ هر یک را به‌ پاداشی که خود نیز وجـداناً آن را سزای