دلیل حرام بودن شراب و گوشت خوک در این مطلب از ابرتازه ها درباره دلیل حرام بودن شراب و گوشت خوک توضیحاتی را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. حرام بودن شراب و گوشت خوک ٬ حکم خوردن شراب باید غافل بود که پیشرفت علوم در رشته‏ هاى مختلف، خدماتى