حرف زدن کودک حرف زدن کودک
هیچوقت کودکتان را برای حرف زدن و صحبت کردن تحت فشار قرار ندهید. صحبت کردن هر کودک با روند طبیعی خاص خود او کامل میشود. دیر حرف زدن کودک چه دلایلی دارد؟  اگر دقت کنید و به صحبت های کودک گوش دهید ، کم کم شروع به فهم زبان او خواهید کرد. وقتی او صحبت
مراحل آموزش حرف زدن به کودک کودکان از لحظه تولد کم کم به شنیدن صداهای محیطی واکنش نشان می دهند. از شنیدن هر صدایی لذت می برند.