چکونگی انتخاب زنان حرمسرای قاجار عده ای از زنان حرمسرای قاجار  به دلایل سیاسی منتخبین حضور بودند   زنان حرمسرای قاجار چگونه انتخاب می شدند؟ در زمان قاجار مردان در گرفتن زنان از نظر تعداد هیچ محدودیتی نداشتند و تعداد زنان به توانایی مالی آنها بستگی داشت، بنابراین شاهان قاجار که از لحاظ مالی از