شعر سنگ قبر حضرت عباس (ع) با معنی روی مضجع مطهر حضرت ابوالفضل(ع) صندوقی چوبی و خاتم‌کاری قرار داده شده که آیات قرآن و ابیاتی شعر بر آن نقش بسته است.  قبر حضرت عباس