رشته های المپیک زمستانی پرمدال ترین رشته های النپیک زمستانی اسکی آلپاین است که خودش ده دور برگزار می شود،