اولین تکان جنین چه زمانی شروع می شود؟   احساس حرکت نوزاد در دوران بارداری حسی شیرین است. در این مقاله با زمان حس حرکات ، تکان جنین و سایر موارد مرتبط آشنا می شوید.