حرکات کششی برای رفع خستگی ۱- در حالت نشسته یا ایستاده انگشتان دست را به یکدیگر قفل کرده و دستان خود را به سمت بالا بکشید.(این حالت را می توان به راست و چپ نیز انجام داد) ۲- آرنج دست خود را با دست دیگر بگیرید و به آرامی آن را به سمت عقب بکشید.