حتما تا اندازه ای با بازی رولت بازی با تخم مرغ اشنایی دارید.این بازی برگرفته از بازی خطرناک هفت تیر کشی است با این تفاوت که به جای استفاده از هفت تیر و گلوله از تخم مرغ و سبد استفاده می شود.به گزارش دیلی خبر بازیکن سرشناس سابق فوتبال دیوید بکهام به شو رولت بازی