چگونه حرکت پلنک رابه طور صحیح انجام دهیم؟ حرکت پلنک را می توان یک تست هسته بدن دانست و شما با با زدن صحیح این حرکت می توانید در اکثر رشته های ورزشی تمرین کنید. به همین علت سایت ابر تازه ها مقاله ای درباره اینکه چگونه حرکت پلنک را به طور صحیح انجام دهیم