روز حسابدار در ایران ؛ ۱۵ آذر ۱۵ آذر روز حسابدار ، هفته جهانی حسابداری ۱۵ آذر، روز حسابدار در ایران است یک حسابدار می‌تواند دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته حسابداری باشد و یا این دانش را به صورت تجربی آموخته باشد. بسیاری از سازمانها دارای بخش یا واحد مالی هستند که امور حسابداری خود