اگر می خواهید در آینده حسرت نخوردید این کارها را کنار بگذارید برخی کارها به قدری پشیمان مان می کنند که این احساس ندامت تا سال ها بعد با ما خواهد بود. در این مقاله از ابرتازه ها می خواهیم لیستی از کارهایی را مرور کنیم که انجام آن ها باعث حسرت خوردن ما در