اگر تا پیش از این عنوان می شد که بازیگران – به ویژه بازیگران زن علاقه ای به اعلام سن و سال خود ندارند اما یکی از ویژگی های رسانه ها این است که به عنوان حافظه تاریخ هم می توانند عمل کنند! چهره مهم ترین ویژگی یک فرد است و حال اگر این چهره،