فراموشی ها وبازسازی آن با حسی سورئال  فراموشی ها وبازسازی آن با حسی سورئال چگونه ممکن است؟ مجموعه ای که مرز بین واقعیت و توهم است. مجموعهٔ مجسمه‌های ساخته شده از سیم، خاک رس. هنرمند این مجسمه ها می‌گوید: «بسیاری از خاطرات ما قطعات اغلب فراموش شده ای هستند که مشکل به یاد می‌آوریم. من