حضرت عباس حضرت عباس
شعر سنگ قبر حضرت عباس (ع) با معنی روی مضجع مطهر حضرت ابوالفضل(ع) صندوقی چوبی و خاتم‌کاری قرار داده شده که آیات قرآن و ابیاتی شعر بر آن نقش بسته است.  قبر حضرت عباس
همسر و فرزندان حضرت ابوالفضل
دلاوری های حضرت ابوالفضل حضرت عباس(ع) در روز عاشورا ، حضرت ابوالفضل (ع) ، به میدان رفتن حضرت عباس(ع)