حكایت حكایت
حکایت آموزنده «آموختن خاموشى از حیوانات» حکایت های آموزنده در باب خاموشی
حکایت طنز ملا و خرش
حکایت جالب یاد بچگی حکایت های جالب , حکایت یاد بچگی  در یکی از روزها بچه ها توی کوچه مشغول بازی بودند. ملانصرالدین پشت دیواری ایستاده بود و یواشکی بازی آنها را نگاه می کرد. از قضا یکی از بچه ها ملا را زیر نظر گرفته بود و از پشت سر عمامه ملا را از