دلیل کاهش کارایی فرزندان در ریاضی یادگیری کودک در درس ریاضی ، انجام تکالیف ریاضی ، کاهش کارایی فرزنددر ریاضی