میدانید مروارید درون سرکه ذوب میگردد • • • میدانید ارزش مادی تمام عناصر بدن انسان کمتر از ۱۰۰۰ تومان است • • • میدانید ساعت اتمی ساخته اند که در ۴۰۰ میلیون سال یک ثانیه هم تغییر نمی کند • • • آیا میدانستی که ایرانها روزانه بطور متوسط حتی نصف استکان هم شیر