روزی که فهرست ۱۸ نفره وزرای دولت یازدهم معرفی شد، وزرای اقتصاد و علوم جوان‌ترین‌های جمع بودند که با ۵۳سال سن، میانگین سنی وزرا را به ۵۸ سال می‌رساندند. اما وضعیت در بعضی از کشورها اینطور نیست. نمونه نزدیک، جوان ۲۷ساله ای است که بر صندلی وزارت خارجه یکی از قدیمی ترین کشورهای اروپا تکیه