افرادی که به استخر میروند دقت کنندگه از حوله هایی که خشک نشده اند و یا در معرض نور آفتاب قرار نگرفته انداستفاده نکنندچرا که ناقل بیماری های پوستی هستند. دکتر مسعود مردانی  متخصص بیماریهای عفونی  در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت:با فرارسیدن فصل  تابستان و افزایش دما استفاده از استخرها و ورزش شنا افزایش