حکایت خواندن نامه عاشقانه در نزد معشوق حکایات مثنوی معنوی ، حکایت خواندن نامه عاشقانه معشوقی، عاشق خود را به خانه دعوت کرد و کنار خود نشاند. عاشق بلافاصله تعداد زیادی نامه که قبلاً در زمان دوری و جدایی برای یارش نوشته بود، از جیب خود بیرون آورد و شروع به خواندن کرد. نامه‌ها پر