حکایت آموزنده دعوای چهار نفر بر سر انگور حکایتی از مثنوی معنوی