حکایت آموزنده مرگ و زندگی حکایت از سعدی ، حکایت مرگ و زندگی