احکام محتلم شدن در ماه رمضان حکم محتلم شدن روزه دار پرسش:   اگر انسان در بین روز در ماه رمضان جنب شود باید همان موقع غسل کند؟  پاسخ: کسى که در روز ماه رمضان محتلم شود از جهت روزه دار بودن لازم نیست غسل کند، بنابراین که اگر نماز ظهر و عصر را خوانده و