پاگذاشتن روی قبر اموات چه حکمی دارد  پا گذاشتن روی قبراموات ، رفت و آمد از روى قبور ، نشستن روی قبر ، حکم راه رفتن روی قبور