حکم سونوگرافی زن توسط مرد مادام که دسترسى به پزشک همجنس است به غیر همجنس مراجعه ننمایید، مگر در موارد ضرورت یا جایى که همجنس توانایى کافى ندارد. مراجعه بیمار به پزشک غیر همجنس در هر یک از دو حالت زیر چه صورتى دارد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی: الف) در صورتى که فقط مستلزم