حکم خوردن شراب, حرام بودن شراب, خوردن شراب حکم خوردن شراب, حرام بودن شراب در این مطلب از ابرتازه ها درباره حکم حرام بودن شراب توضیحاتی را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید. حکم حرام بودن شراب در برخى آیات قرآن کریم و فرمایشات معصومین(ع) وارد شده و در