حکم فرزند خواندگی و گرفتن شناسنامه برای او از لحاظ شرعی چیست؟ حکم شرعی فرزند خواندگى برخی خانواده ها  بچه های بی سرپرست را بزرگ کرده و از آنها نگهداری می کنند، آیا صدور شناسنامه برای آنان به عنوان فرزند این خانواده از نظر شرعی چه صورت دارد؟  امام خمینی(رحمه الله علیه) ، مقام معظم