روش بیرون آوردن هسته چند میوه بیرون آوردن هسته آووکادو ، نحوه در آوردن هسته خرما ، خارج کردن هسته میوه ها از آن ها