اطلاعاتی جامع درباره جوجه تیغی در این مطلب از ابرتازه ها اطلاعاتی جامع درباره جوجه تیغی بیان می کنیم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. جنس خار جوجه تیغی ها ٬ جوجه تیغی اطلاعاتی جامع درباره جوجه تیغی جوجه‌تیغی‌ها اغلب در هنگام احساس خطر خود را به صورت گلوله در می‌آورند به طوری‌که