اهمیت سرمه کشیدن در روایات ائمه در این مطلب از ابرتازه ها درباره اهمیت سرمه کشیدن در روایات ائمه توضیحاتی داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. سرمه کشیدن ٬ خواص درمانی سرمه امروزه مسأله پیشگیرى در محافل پزشکى و بهداشتى بطور جدّى پیگیرى مى شود و به مردم نیز سفارش میگردد، در